موضوع دسته: "خانه های پیش ساخته"

خانه های پیش ساخته

خانه های پیش ساخته

سازه هایی که نیازی به حفاری فونداسیون ندارند و عناصر سازه ای آنها در کارخانه تولید شده و در محل مونتاژ می شوند ، سازه های پیش ساخته محسوب می شوند.

همه